Strona główna

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej w Starostwie Powiatu Bolesławieckiego. Placówka wpisana jest do ewidencji w Starostwie Powiatu Bolesławieckiego pod numerem 137/2010 oraz została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.02/00011/2011 przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.
Zajmujemy się propagowaniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wielu dziedzin. Dlatego organizujemy kursy, szkolenia, seminaria dla KAŻDEGO. Bez względu na to kim jesteś naszym celem jest umożliwienie Ci zdobycia nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji.
U nas zdobędziesz nowy, ciekawy zawód, poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności oraz zakres wykonywanych usług. Nasi wykładowcy to doskonała kadra, która łącząc pasje z doświadczeniem odnosi sukcesy w nauczaniu. To nie tylko fachowcy z przedmiotów, jakie nauczają, ale również wyrozumiali edukatorzy, którzy potrafią motywować do nauki.
Wychodzimy naprzeciw osobom, które z różnych względów nie zdobyły zawodu. U nas istnieje możliwość zaliczenia materiału, z którym zapoznaliście się już w szkole, której nie ukończyliście. Obniży to koszty i skróci w znacznym stopniu czas w zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, co ułatwi wam znalezienie pracy, zmianę obecnej pracy, otrzymanie dotacji z przeróżnych instytucji.

 • Treser Psów prowadzi tresurę psów (szkolenie) wykorzystując rasowe i osobnicze cechy psa do osiągnięcia określonych umiejętności i nawyków, przez zastosowanie indywidualnych i zbiorowych metod treningu.
 • Zoopsycholog to doradca, który pomaga właścicielom zwierząt towarzyszącym tworzyć satysfakcjonującą dla obu stron relację pomiędzy nim a zwierzęciem.
 • Zoofizjoterapeuta wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne (masaż, kinezyterapia, fizykoterapia), w celu poprawy stanu zdrowia, kondycji i samopoczucia zwierząt towarzyszących.
 • Hodowca Zwierząt planuje i wykonuje prace konieczne przy rozmnażaniu, chowie i doglądaniu żywego inwentarza, takiego jak bydło, owce, świnie, konie, a także zwierząt domowych, futerkowych, drobiu, pszczół czy dzikich zwierząt oraz uzyskuje różnorodne produkty zwierzęce na sprzedaż lub w celu regularnych dostaw do hurtu czy organizacji handlowych, ogrodów zoologicznych, cyrków i na targowiska, a także opiekunów i treserów zwierząt w rezerwatach zwierząt, stajniach, ogrodach zoologicznych, cyrkach, jednostkach badawczych, schroniskach dla zwierząt i podobnych instytucjach.
 • Kynolog to jednym słowem spec od psów, a Kynologia to nauka zajmująca się pochodzeniem, hodowlą, wychowaniem i tresurą psów. Jest dyscypliną obejmującą także etologię, anatomię, fizjologię oraz patologię tych zwierząt. Ściśle z tą dziedziną związane są organizacje kynologiczne, które ustalają wzorce ras psów oraz je kategoryzują ze względu na użyteczność i pochodzenie.
 • Psychologia Zwierząt (czyli zoopsychologia), zachowaniem zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
 • Pedagogika pozwala zdobyć wiedzę na temat prawidłowości kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Programowanie neurolingwistyczne NLP (ang. neuro-linguistic programming, NLP) – wiedza na temat subiektywnego doświadczania, modelu skutecznej komunikacji oraz instrumentu zmiany osobistej. Zbiór technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Nazwa została wymyślona, aby podkreślić postulowane powiązanie między procesami neurologicznymi (‚neuro’), językiem (‚lingwistyczne’) i wzorcami zachowań, którymi ludzie się kierują (‚programowanie’).
 • Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
 • Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
 • Dziennikarz uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.
 • Dziennikarstwo to działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu pozyskanych informacji za pomocą środków masowej komunikacji.
 • Trener jest osobą, która zajmuje się przygotowaniem fizycznym i/lub psychicznym swoich podopiecznych (najczęściej grupy) w wielu dziedzinach życia.