Statut

Instytut Edukacji i Kształcenia Praktycznego w Bolesławcu
1
Instytut Edukacji i Kształcenia Praktycznego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy stacjonarne i kursy prowadzone w trybie kształcenia na odległość oraz szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, w zakresie uzupełniania wiedzy, kształtowania i rozwijania różnorodnych zainteresowań, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych.
2
Organem prowadzącym placówkę jest mgr inż. Anna Łuczak, która jest jej założycielem i właścicielem.
3
Instytut Edukacji i Kształcenia Praktycznego realizuje swoje zadania poprzez:
– organizację kursów stacjonarnych,
– organizację kursów prowadzonych w trybie kształcenia na odległość,
– zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
– stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.
4
Organem placówki jest Dyrektor.
Do zadań dyrektora należy:
– organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
– organizacja kursów,
– rekrutacja kadry pedagogicznej,
– nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
– zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
– zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego oraz hospitacji zajęć,
– zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych kursów.
5
Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu.
6
1. Grupa składa się z liczby osób, określanej odrębnie dla każdego prowadzonego kursu z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchacza,
2. Grupa tworzona jest według kolejności zgłoszeń słuchaczy podczas trwania naboru,
3. Ukończenie kursu upoważnia do wydania przez placówkę zaświadczenia określanego odrębnymi przepisami i zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.
7
1. Obowiązki i prawa wykładowców określają odrębnie zawierane umowy i regulamin placówki.
Ponadto obowiązkiem wykładowcy jest:
– rzetelne przygotowanie się do zajęć,
– dostosowywanie się do wymagań słuchaczy i dyrekcji placówki, w szczególności w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
– stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
– uczestnictwo w warsztatach metodycznych organizowanych przez placówkę.
2. Wykładowcy mają prawo do:
– dostępu do programów nauczanych przedmiotów,
– pracy w odpowiednich warunkach,
– otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami,
– zgłaszania uwag i wniosków do dyrektora placówki.
8
1. Słuchacze mają prawo:
– wpływać na program i sposób prowadzenia zajęć,
– do rezygnacji z kursu i zwrotu wniesionej opłaty, lub jej części na zasadach sprecyzowanych w regulaminie danego kursu,
– wnoszenia zasadnych uwag dotyczących treści materiałów dydaktycznych.
2. Obowiązkiem słuchacza jest:
– stosowanie się do regulaminu obowiązującego w placówce oraz regulaminu odbywanego kursu,
– czynne uczestnictwo w zajęciach,
– regulowanie należności za naukę w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie wewnętrznym placówki.
3. Dyrekcja ma prawo skreślić słuchacza w przypadku gdy:
– uniemożliwia on prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie,
– nie stosuje się on do regulaminu obowiązującego w placówce oraz regulaminu odbywanego kursu
– nie wniósł on w terminie opłaty za kurs,
4. W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za kurs.
9
1. Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki należy do właściciela lub powołanych przez niego osób.
2. Środki finansowe na prowadzenie działalności placówki uzyskiwane są z opłat wnoszonych przez słuchaczy za kursy i materiały dydaktyczne oraz z wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez mgr inż. Annę Łuczak.
10
1. Słuchacze przyjmowani są do placówki według kolejności zgłoszeń i zapisów oraz spełnienia kryteriów danego kursu.
2. Placówka kształci w formach pozaszkolnych osoby, które ukończyły obowiązek szkolny (gimnazjum) i są pełnoletnie.

Podstawa prawna nadania statutu: art. 82 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. nr 256 poz.2572).